Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – BROEDMACHINEVERKOOP.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Broedmachineverkoop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Broedmachineverkoop.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Broedmachineverkoop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Broedmachineverkoop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: Ecobroed
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Gerechtspersoon: H.B.W. Nieboer
Gevolmachtigde: I. van Dorp
Handelend onder de naam: Broedmachineverkoop.nl
De Horn 2
9591AE Onstwedde
06-21111443
Info@ecobroed.com
KvK-nummer:54421543
BTW-identificatienummer: NL132747157B01

Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Broedmachineverkoop.nl zijn vrijblijvend en Broedmachineverkoop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Bestellingen geschieden door middel van het invullen van een online bestelformulier of het doen van een bestelling per email, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor u bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het Broedmachineverkoop.nl heeft bereikt.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Broedmachineverkoop.nl. Broedmachineverkoop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Broedmachineverkoop.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW, maar exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Alle prijzen op de site en in onze brochures zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Broedmachineverkoop.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden:
a) Vooruitbetaling: u kunt vooruitbetalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Broedmachineverkoop.nl binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag van de bestelling overmaken naar rekening: NL39INGB0004338904 t.n.v. Ecobroed. Onder vermelding van naam en telefoonnummer.
b) Contant: u kunt contant betalen na het maken van een afspraak op ons afhaaladres in Onstwedde. Pinbetaling is niet mogelijk!
c) Betaling op factuur: indien niet anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. U zult, zonder dat sommatie en ingebrekestelling zijn vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijn, in welk geval al wat wij van u te vorderen hebben terstond en geheel opeisbaar is. Wanneer betaling van de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, bent u vanaf dan de vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het totale bedrag van de rekening. Voorts bent u Broedmachineverkoop.nl bij niet tijdige betaling van de factuurbedragen en de verschuldigde rente, de buitengerechtelijke kosten die wij ter inning van onze vordering moeten maken, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom plus de vervallen rente, een en ander met een minimum van € 125,00.

Artikel 5. Levering
De termijn voor levering is op de website aangegeven en bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen werd. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor Broedmachineverkoop.nl niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via email of brief) te melden en het product (in originele en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en in zijn geheel ongebruikt terug te sturen. In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Broedmachineverkoop.nl deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Let op! Bij het terugsturen van de zendingen worden de portokosten niet teruggestort! De afkoelingsperiode is niet van toepassing op de producten die op het afhaaladres worden afgehaald.

Artikel 6. Annuleren van de bestelling
U hebt het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij Broedmachineverkoop.nl de deur uitgaat.
Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen 14 dagen teruggestort op uw tegenrekening.
Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen de portokosten van het terugzenden door u te worden voldaan. Let op! Bij het terugsturen van de zendingen worden de portokosten niet teruggestort! Als het pakket door de klant niet wordt aangenomen en deze retour komt bij Broedmachineverkoop.nl worden tevens de verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van door Broedmachineverkoop.nl geleverde producten gaat pas over op het moment dat u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Broedmachineverkoop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op u.
Artikel 8. Garantie
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Broedmachineverkoop.nl daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 2 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Broedmachineverkoop.nl. Mocht u binnen deze 7 dagen een defect of beschadiging constateren dan zal Broedmachineverkoop.nl dit product vervangen of reparen. De verzendkosten van defecte of beschadigde goederen van koper naar Broedmachineverkoop.nl, die binnen deze periode gemeldt zijn, zullen wij terugstorten op basis van TNT-post basistarieven.
Indien een product een gebrek vertoont, zal Broedmachineverkoop.nl bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. In alle gevallen zal de koper de verzendkosten van het retourneren van garantie-gevallen zelf dragen. Dit geldt niet indien er sprake is van meldingen binnen 2 dagen na ontvangst van het artikel (zie Artikel 7. Garantie/1).
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal Broedmachineverkoop.nl in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
Op de door Broedmachineverkoop.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:
a. nagelaten verzorging;
b. opzettelijke beschadiging;
c. onoplettendheid;
d. ondeskundig gebruik;
e. slijtage.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en (transport)schade
Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare c.q. merkbare schade heeft, bent u verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient u onmiddellijk Broedmachineverkoop.nl schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan Broedmachineverkoop.nl te worden gemeld.
Alle producten worden op risico van Broedmachineverkoop.nl aan u verzonden. Dit risico gaat op u over op het moment dat u de bestelling in ontvangst heeft genomen en heeft getekend voor een goede ontvangst.

Artikel 10. Klachtenregeling
In het geval van een geschil dient u eerst contact op te nemen met Broedmachineverkoop.nl, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie uw klacht uiteen te zetten. Broedmachineverkoop.nl zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Wanneer het Broedmachineverkoop.nl niet lukt of het niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen zal Broedmachineverkoop.nl u hier direct schriftelijk van op de hoogte stellen. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.

Artikel 11. Persoonsgegevens
Broedmachineverkoop.nl respecteert de privacy van al haar klanten en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
De persoonlijke informatie is alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
Broedmachineverkoop.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. Deze gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen:
a) Wanneer een wettelijk voorschrift dit eist;
b) Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
c) Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole;
d) Wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan Broedmachineverkoop.nl te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Broedmachineverkoop.nl zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Broedmachineverkoop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Broedmachineverkoop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Broedmachineverkoop.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 13. Overige bepalingen
Indien u Broedmachineverkoop.nl schriftelijke opgave doet van een adres, is Broedmachineverkoop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Broedmachineverkoop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Broedmachineverkoop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Broedmachineverkoop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Broedmachineverkoop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Broedmachineverkoop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Broedmachineverkoop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe te Emmen.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.